mi

08 Jan, 2008

Dvanaesta slavonska brigada

— Autor paula @ 18:50
Dvanaesta slavonska brigada formirana je 11. oktobra 1942 u Budićima kod Pakraca. Na strateški veoma važnom području ova brigada razvila je intenzivnu i veoma uspešnu borbenu aktivnost. To je značajno doprinelo uširenju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji i u okolnim oblastima.

Počev od 30. decembra 1942. brigada je formacijski bila u sastavu Dvanaeste slavonske divizije. Za izuzetne rezultate postignute u borbi, komandant Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske Ivan Rukavina je 21. juna 1943. u oslobođenom Voćinu pred strojem boraca proglasio brigadu udarnom i čestitao borcima.

Brigada je tokom 1944. pobedila na takmičenju svih brigada Hrvatske u borbenim rezultatima. U znak priznanja, Vrhovni komandant Josip Broz Tito proglasio je 25. oktobra 1944. Dvanaestu slavonsku brigadu proleterskom.

Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me