mi

Mars preko Treskavice

— Autor paula @ 12:41
Odlukom CK KPJ i Vrhovnog staba u Čajniču je 1.3.1942. formirana Druga proleterska narodnooslobodilacka udarna brigada.Za komadanta je postavljen R.Sofijanic,a za polit.koma.
M.Kušić.
Na dan formiranja brigade brojno stanje iznosilo je oko 800 boraca.
Posle izvršenih priprema u Čajniče je 1.marta došao vrhovni komandant drug Tito. Poštoj je primio raport od komandanta brigade,drug Tito je pozdravio borce ovim rečima:
<<Drugovi borci,komandiri i polit.komesari naše 2. proleterske brigade, nosim vam pozdrave CK i Vrhovnog štaba.>>
Završetkom govora druga Tita i zvanično je označeno formiranje 2.proleterske.Time je NOVJ,pored 1.proleterske dobila još jednu regularnu jedinicu.

U to vreme četničke snage u istočnoj Bosni pojačanom vojnom i političkom aktivnošću dovele su do izvesnog kolebanja u tamošnjim partiyanskim jedinicama.Kako je četnička propaganda imala donekle uspeha u narodu, došlo je do jačanja četničkog uticaja i pokreta.
Da bi sprečio razoran rad četnika i stvorio slobodnu bazu za kasnija dejstva ka susednim pokrajinama.Vrhovni štab je doneo odluku da preba civanje 2.proleterske i tri bataljona 1. u istočnu Bosnu pruži pomoć partizanskim odredima,spreči njihovo cepanje i stvori odrede Dobrovoljačke vojske.

Prvi borbeni zadatak 2. proleterske bio je da uništi četničko uporište u Ergeli-Borikama.Tamo se nalazio štab kapetana Marjanovića koji je zbog borbe protiv partizana bio u prisnim odnosima sa Italijanima.Posle teškog marša brigada je 8.marta opkolila Borike,a da neprijatelj to nije osetio.Posle jednočasovne borbe neprijatelj je savladan i zarobljeno preko 130 četnika, i puno ratnog materijala.

Polovinom marta brigada kreće na sever sa 1.proleterskom kao udarna grupa,pod komandom Koče Popovića.sa zadatkom čišćenja istočne Bosne.U ovom pohodu punom iznenadnih susreta i okršaja brigada je oslobodila Mileće,Vlasenicu,Bratunac i Srebrenicu.U ovom poduhvatu brigada je imala 8 poginulih.

Tako je za vrlo kratko vreme očišćen znatan deo istočne Bosne.Ćetnici ili su bili zarobljeni,ili su pobegli kućama, neki su stupili u dobrovoljačke jedinice.

Brigada se,posle ovih uspeha, prebacuje u rejon Rogatice,gde zajedno sa dobrovoljačkim odredom vrše pripreme za napad na Rogaticu.7.aprila oni napadaju.Bombaši brigade su se probili u mesto ali napad nije uspeo jer su dobrovoljci zatajili. :cry: No,i pored neuspeha,ova borba je oznečila početak bombaške tradicije po kojoj će brigada postati poznata.
3.bataljon brigade je tih dana upućen,po naredjenju Vrhovnog štaba,da uz pomoć hercegovačkih jedinica izvrši likvidaciju Borča,jednog od najistaknutijih ustaških uporišta,koje je ometalo čvršće povezivanje slobodnih teritorija Hercegovine,Crne Gore i Bosne.Dolazak bataljon 2. prioleterske bio je velika moralna podrška hercegovačkim jedinicama,jer se od proletera mnogo očekivalo.3. bataljon je opravdao ta očekivanja.Zajedno sa hrcegovačkim jedinicama Borač je likvidiran u borbama 17.-18.aprila 1942.

Zahvaljujući intervenciji 2.proleterske i i 3 bataljona 1.proleterske stvoreni su uslovi da se istočna Bosna u vojnom i političkom pogledu postepeno razvije u novu bazu ustanka sa koje se moglo dejstvovati u svim pravcima,ali to je sprečila nova,treća,okupatorsko-kvislinška ofanziva na ovu oblast.

_________________

Powered by blog.rs